fbpx

ПОЛОЖЕННЯ

про  Відокремлений підрозділ «Дитячий оздоровчий заклад наметового типу «Табір Миру» громадської організації «Простір рівних можливостей»

Загальна частина

1. Відокремлений підрозділ «Дитячий оздоровчий заклад наметового типу «Табір Миру» громадської організації «Простір рівних можливостей» (далі – ВП  ДОЗНТ «Табір Миру») – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований наметовий табір, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене на час проведення оздоровчої кампанії місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу

3. ВП ДОЗНТ «Табір Миру» функціонує як відокремлений структурний підрозділ без права юридичної особи в складі ГО «Простір рівних можливостей».

4. Дитячий заклад діє на підставі цього Положення, затвердженого загальними зборами членів ГО «Простір рівних можливостей».

5. В ВП ДОЗНТ «Табір Миру» період оздоровчої зміни становить не менш як 21 день, протягом яких дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, а період відпочинкової зміни становить не менш як 14 днів.

6. ВП ДОЗНТ «Табір Миру» приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у таборі самостійно, або з супроводжуючою особою ( в разі наявності медичних показників). Також можуть бути організовані спеціальні зміни оздоровлення та відпочинку для дітей віком від 4 до 6 років, які перебувають із батьками або іншими законними представниками. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини.

7. За своєю організаційно-правовою формою ВП ДОЗНТ «Табір Миру» є приватної форми власності і належить ГО «Простір рівних можливостей».

8. Засновник  дитячого закладу, ГО «Простір рівних можливостей»,  забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

Порядок прийому дітей до ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

9. До ВП ДОЗНТ «Табір Миру» діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.

10. Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі путівки, згоди батьків з умовами табору та за наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ.

11. Путівка до ВП ДОЗНТ «Табір Миру» – це документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, з означеними умовами перебування в таборі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини.

12. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів. Власник може встановлювати на свій розсуд меншу наповнюваність загонів, ніж передбачена нормативами.

13. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у дитячому закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

14. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється у випадках:

– за бажанням батьків або інших законних представників;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі;

– рішенням педагогічної ради табору в разі порушення дитиною умов перебування в таборі, підписаних батьками або законними представниками.

Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на підставі рішення педагогічної ради дитячого закладу у разі неодноразового та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу.

Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування в ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

15. Працівники дитячого закладу відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають в ньому.

16. Надання дітям та працівникам дитячого закладу медичної допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками такого закладу. Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом, закріпленим за дитячим закладом.

17. Споруди дитячого закладу повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. На видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором дитячого закладу.

18. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

19. Дитячий заклад може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).

20. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров’я, особистого майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.

Управління та кадрове забезпечення ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

21. Дитячий заклад очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ГО «Простір рівних можливостей» або загальними зборами членів ГО «Простір рівних можливостей»

22. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу.

23. Директор дитячого закладу:

– затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;

– організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

– здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;

– розпоряджається в установленому порядку майном дитячого закладу;

 – укладає договори, представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в установах та організаціях;

– за погодженням з Головою ГО «Прострі рівних можливостей» розпоряджається коштами дитячого закладу, має право другого підпису на банківських та касових документах;

– звітує перед Головою ГО «Простір рівних можливостей» про результати фінансово-господарської діяльності табору та виконання відпочинково-оздоровчої програми закладу;

– готує та подає на затвердження Голови ГО «Простір рівних можливостей» накази та розпорядження, посадові інструкції працівників дитячого закладу, штатний розпис,  організовує і контролює їх виконання;

– забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників дитячого закладу;

– несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань.

24. У дитячому закладі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор.

25. Педагогічна рада дитячого закладу розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи дитячого закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих, відпочинкових змін, приймає рішення про відрахування дітей із дитячого закладу за порушення вимог розпорядку.

26. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

27. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які відповідають вимогам Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

28. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі заклади, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

29. Під час оформлення на роботу працівники дитячого закладу проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

30. З кожним працівником дитячого закладу укладається строковий трудовий договір згідно із законодавством.

31. Умови і розмір оплати праці працівників ВП ДОЗНТ «Табір Миру» визначаються власником з урахуванням вимог чинного законодавства.

Учасники процесу оздоровлення та відпочинку в ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

32. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники дитячого закладу, представники ГО «Простір рівних можливостей» , представники професійних спілок та інших об’єднань громадян.

33. Працівники дитячого закладу мають право на:

– повагу до їх гідності і прав, забезпечення їх потреб під час виконання обов’язків;

– рівну участь в прийнятті рішень, що стосуються оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, внесення пророзицій щодо удосконалення роботи табору;

– отримання у директора табору та власника інформації, що необхідна їм для виконання своїх обовязків;

– проходження безкоштовного навчання перед початком роботи, яке проводить власник;

– звернення до Голови ГО «Простір рівних можливостей» та Наглядової Ради ГО «Простір рівних можливостей» в разі конфлікту з директором табору, або у випадках, коли дії директора шкодять інтересам дитячого закладу, працівникам табору, дітям або у разі порушення ним законодавства України.

– участь у нарадах, зборах, інших органах самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

– вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

– соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов’язків;

– об’єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.

34. Працівники дитячого закладу зобов’язані:

– дотримуватись ідей, цінностей та місії «Табору Миру»;

– дотримуватися вимог цього Положення, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

– берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, честь та гідність;

– утримуватись під час виконання своїх обов’язків від політичної, релігійної та іншої ідеологічної агітації;

– виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу;

– педагогічні та медичні працівники перед початком роботи мають пройти спеціальну підготовку в порядку, встановленому законодавством України;

– під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

35. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:

– на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань, вибір форм і видів діяльності;

– на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

– самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку;

– здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;

– отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, зокрема платні;

– на раціональне харчування;

– брати участь в управлінні дитячим закладом;

– звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

– у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

Діти під час перебування у дитячому закладі зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку та дотримуватись цінностей табору, що підтверджується завіреною батьками згодою з умовами табору.

36. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

– ознайомитися із Положенням дитячого закладу, правилами та умовами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

– захищати права та законні інтереси дитини;

– звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

37. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:

– ознайомитись з умовами перебування дитини в дитячому закладі та підписати згоду з умовами табору, яка є юридичним документом, що підтверджує усвідомлений вибір батьками наметової форми організації табору та згоду з освітньою програмою та побутовими умовами;

– забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

– провести з дитиною превентивну роботу із інформування про умови табору та освітню і відпочинкову програму;

– забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

– надавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини, що мають суттєве значення для її життя, здоров’я та забезпечення її прав під час відпочинку та оздоровлення;

– у строк, визначений у путівці, забрати її дитину з дитячого закладу;

– відшкодувати заподіяні дитячому закладу або третім особам збитки внаслідок поведінки дитини, порушенням нею умов табору таабо правил внутрішнього розпорядку

– у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені таким закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.

38. У дитячому закладі може бути утворений орган громадського самоврядування, до складу якого входять засновник (власник), працівники, адміністрація дитячого закладу, батьки та діти.

39. У дитячому закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, до складу яких входять учасники оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного напряму.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

40. Фінансово-господарська діяльність ВП ДОЗНТ «Табір Миру» провадиться відповідно до цього Положення, Статуту ГО «Простір рівних можливостей» та законодавства України.

41. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, безповоротної фінансової допомоги від юридичних та фізичних осіб, цільового фінансування ГО «Простір рівних можливостей» та інших джерел, не заборонених законодавством.

42.Для зарахування коштів на утримання закладу власник відкриває відокремлений рахунок. Дитячий заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на окремий рахунок; користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований, розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та Положення, надавати платні послуги після отримання в установленому порядку відповідних ліцензій.

43. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ВП ДОЗНТ «Табір Миру»  є частиною консолідованої системи діловодства та бухгалтерського обліку ГО «Простір рівних можливостей» і здійснюється в установленому законодавством порядку.

44. Порядок підготовки дитячого закладу до нового оздоровчого та відпочинкового періоду затверджується у відповідності до чинного закнодавства. 

Контроль за діяльністю ВП ДОЗНТ «Табір Миру»

45. Державний контроль за діяльністю ВП ДОЗНТ «Табір Миру» у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють:  Мінсім’ямолодьспорт;  міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, до сфери управління яких належать дитячі заклади.

46. Безпосередній фінансовий та організаційний контроль за діяльністю табору здійснює Голова ГО «Простір рівних можливостей».

47. У випадку тимчасової відсутності Голови або неможливості виконувати нимнею свої обов’язки контроль переходить до Голови Наглядової Ради ГО «Простір рівних можливостей».

Міжнародне співробітництво дитячого закладу

46. Дитячий заклад за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази може брати участь у міжнародних заходах щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

47. Дитячий заклад може ініціювати перед власником укладання договорів з іноземними юридичними і фізичними особами стосовно надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав.

48. Кошти, що надходять від надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав, зараховуються на рахунок ГО «Простір рівних можливостей» і використовуються дитячим закладом згідно із законодавством.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *